Mã tích điểm: ….
Số điện thoại:….

 

____Submit___

-> Miraway: tích xx điểm cho số điện thoại yy

-> fuji trang kết quả: Bạn có số đt yy đã được tích xx điểm

Chúc…