Phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn QCVN6-1:2010/BYT của nước qua máy lọc RO FUJI POVA (gia đình)